Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Vanaf 1 januari 2020 zal het recht op partneralimentatie worden verkort van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Al langere tijd werd gesteld dat de 12-jaarsregeling niet meer van deze tijd zou zijn. Een termijn van 12 jaar zou als onrechtvaardig worden ervaren en het zou de ex-partner ervan weerhouden om na een scheiding zijn/haar eigen leven op te pakken. Ook werd verondersteld dat de lange duur van de partneralimentatie niet bevorderlijk zou zijn voor de economische zelfstandigheid van de alimentatiegerechtigde. Met de nieuwe wetgeving komt hier dus verandering in.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

De nieuwe wetgeving gaat gelden voor mensen die op of na 1 januari 2020 een verzoek tot echtscheiding indienen. Is het verzoek tot echtscheiding voor 1 januari 2020 ingediend, dan gelden de huidige regels. Dit kan dus voor u van belang zijn!

Partneralimentatie is onderhoudsverplichting

Na een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap hebben ex-partners een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. In de volksmond beter bekend als ‘partneralimentatie’. Het recht op partneralimentatie is momenteel 12 jaar, mits het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd en/of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Met ingang van 1 januari 2020 gaat dit veranderen. Vanaf dat moment wordt de maximale alimentatieduur vastgesteld op de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Stel een huwelijk heeft 6 jaar geduurd, dan is de alimentatieduur 3 jaar. Heeft een huwelijk 12 jaar geduurd, dan is de maximale alimentatieduur 5 jaar.

Uiteraard heeft de wetgever ook op deze hoofdregel uitzonderingen gemaakt.

Uitzonderingen duur partneralimentatie

De uitzonderingen op de hoofdregel zijn als volgt:

  1. Indien het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de (op dat moment geldende) AOW-leeftijd bereikt, dan eindigt de alimentatieverplichting bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit houdt in dat de alimentatieduur (afhankelijk van de leeftijd van de alimentatiegerechtigde) in deze situatie maximaal 10 jaar kan duren.
  2. Indien er sprake is van een gezin met jonge kinderen. In dat geval loopt de duur van de onderhoudsverplichting door totdat het jongste kind uit het huwelijk 12 jaar is geworden. Dit houdt in dat de alimentatieduur in deze situatie maximaal 12 jaar kan duren.
  3. Deze uitzondering betreft een overgangsregeling en verlengt de duur van de onderhoudsverplichting in het geval de alimentatiegerechtigde tenminste 50 jaar is (geboren op of voor 1 januari 1970) en het huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd. Het recht op alimentatie is in dat geval 10 jaar in plaats van 5 jaar.

Alle genoemde termijn zijn maximale termijnen. Indien er sprake is van een samenloop, dan geldt de langste termijn. De rechter kan, net als op dit moment het geval is, op verzoek de alimentatieduur verkorten. Eveneens kunnen partijen afstand doen van hun recht op partneralimentatie, net als nu ook het geval is.

Tevens kent de nieuwe wetgeving een zogeheten hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Als beëindiging van de partneralimentatie van zo ingrijpende aard is dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, dan kan de rechter op verzoek alsnog verlenging van de alimentatietermijn vaststellen.

Lopende alimentatieverplichtingen

Er is geen sprake van overgangsrecht, oftewel de nieuwe regels zijn van toepassing op echtscheidingen waarbij het verzoekschrift wordt ingediend op of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, oftewel op of na 1 januari 2020. Is uw echtscheidingsverzoek voor 1 januari 2020 ingediend of heeft u recent alimentatieafspraken gemaakt, dan gelden dus de huidige regels.

Nog meer informatie? Klik hier.

Heeft u naar aanleiding van het artikel een vraag? Neem gerust contact met mij op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06 – 2935 8067