Kinderalimentatie, hoe zit dat nou?

Piet betaalt ‘maar’ € 50,00 per maand aan kinderalimentatie. Jan vraagt: ‘Waarom moet ik meer betalen?’

Een veel gestelde vraag. Het simpele antwoord op deze vraag is ‘kinderalimentatie is maatwerk’. In deze blog wordt een toelichting gegeven op de (her)berekening van de kinderalimentatie.

Laten we eerst kijken wie er verplicht zijn om een bijdrage te voldoen in de kosten van de kinderen, oftewel wie zijn er onderhoudsplichtig? Dit zijn:

Onderhoudsplichtig

  • de juridische ouders
  • stiefouders, mits de stiefouder met de ouder van de kinderen is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft én de kinderen tot zijn/haar gezin behoren
  • de verwekker (biologische vader) van een kind

In deze blog wordt uitgegaan van een situatie waarbij vader en moeder zijn gehuwd en zij besluiten te scheiden. Er moet een draagkrachtberekening voor de kinderalimentatie worden opgesteld.

Kinderalimentatie: behoefte en draagkracht

De kinderalimentatie is gebaseerd op twee pijlers, namelijk:

  1. de behoefte van de kinderen
  2. de draagkracht van ouders

Behoefte van de kinderen

De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen van ouders toen zij nog samen waren. Hoe meer inkomen, hoe hoger de behoefte van de kinderen is. Hoe minder inkomen, hoe lager de behoefte van de kinderen is. De behoefte van de kinderen wordt (in beginsel) berekend aan de hand van vastgestelde tabellen, waarbij wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen en hoeveel kinderen er in het gezin leven. Dit maakt iedere berekening dus al anders.

Draagkracht van ouders

Wat hebben ouders na de verbreking van de relatie te besteden? Van zowel vader, als moeder wordt berekend wat het netto besteedbaar inkomen per maand is. In dit netto besteedbaar inkomen is rekening gehouden met het (veelal) jaarlijks te ontvangen vakantiegeld, het kindgebonden budget per maand, eventuele bonussen, eindejaarsuitkering, e.d. Door middel van een formule wordt de draagkracht van iedere ouder berekend. In deze formule wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een bijstandsnorm die iedere ouder minimaal mag behouden, woonlasten (een vast bedrag, namelijk 30% van het netto besteedbaar inkomen) en vervolgens een deel dat de ouder zelf mag behouden voor overige kosten. Zijn alle kosten in mindering gebracht op het netto besteedbaar inkomen, dan resteert een bepaalde draagkracht.

Kinderalimentatie en zorgkorting

De alimentatieplichtige (degene die de alimentatie moet betalen aan de andere ouder) heeft in beginsel recht op een zogeheten zorgkorting. Deze zorgkorting wordt gegeven omdat de alimentatieplichtige kosten heeft in natura op het moment dat de kinderen bij hem/haar verblijven. De alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) heeft die kosten dan niet.

De zorgkorting kan worden onderverdeeld in 5, 15, 25 of 35% en is afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang, hoe hoger de zorgkorting. Deze korting wordt berekend over de behoefte van de kinderen.

Is er helemaal geen omgang? Dan nog kan een alimentatieplichtige recht hebben op een zorgkorting. Ouders en kinderen hebben namelijk het recht en de verplichting tot omgang. Er is daarom altijd recht op een zorgkorting van 5%, tenzij de alimentatieplichtige de omgangsregeling niet nakomt of de omgang met zijn kinderen helemaal afwijst of frustreert, dan kan worden gesteld dat er geen zorgkorting moet worden gegeven.

Is er overigens onvoldoende draagkracht bij ouders om in de behoefte van de kinderen te kunnen voorzien, dan kan het gevolg zijn dat de zorgkorting niet volledig kan worden geïnd.

Behoefte versus draagkracht

Als we de draagkracht, behoefte en zorgkorting weten, dan moet worden gekeken wie naar rato welke bijdrage moet voldoen.

Kinderalimentatie is maatwerk

De vraag van Jan kan dus niet zo simpel worden beantwoord. Bij ieder gezin is immers de behoefte van kinderen, de draagkracht van ouders en de zorgkorting anders. Ook kunnen uitzonderingen leiden tot een andere berekening. Het (her)berekenen van kinderalimentatie is dus maatwerk.

Redenen voor een wijziging?

Is de alimentatie vastgesteld, maar is er sprake van een wijziging? Dit kan gevolgen hebben voor de bijdrage die de alimentatieplichtige moet voldoen. Wanneer is er sprake van een (zoals het juridisch gezien heet) ‘wijziging van omstandigheid’?

  • er is een stiefouder die onderhoudsplichtig is geworden (een stiefouder is degene die met de ouder van de kinderen is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft én waarbij de kinderen tot zijn/haar gezin behoren)
  • de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige krijgt een kind met zijn/haar nieuwe partner
  • er is sprake van een inkomensdaling of -stijging van één van de onderhoudsplichtigen

Overigens zal uit een berekening moeten blijken of het voorgaande ook daadwerkelijk gevolgen heeft voor de hoogte van de bijdrage die moet worden voldaan. Een wijziging van omstandigheid leidt dus niet altijd tot een wijziging van de alimentatiebijdrage.

Uitzonderingen

Er bestaan altijd uitzonderingen op de regel! Zo kan er namelijk rekening worden gehouden met bijvoorbeeld (hoge) kinderopvangkosten, extra kosten omdat een kind bijzondere (zorg)kosten heeft, er sprake is van co-ouderschap waarbij ouders gebruikmaken van een gezamenlijke kinderrekening, maar ook is de berekening anders als ouders niet hebben samengewoond.

Conclusie: de (her)berekening van kinderalimentatie vraagt om maatwerk!

Heeft u naar aanleiding van het artikel een vraag? Neem gerust contact met mij op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06 – 2935 8067