Uitzonderlijk: rechter schrijft persoonlijke brief aan kind

Veel mensen vragen zich af hoe een procedure bij de rechtbank gaat. Ik leg het graag uit.

Procedure rechtbank

In het familierecht worden veel procedure gestart door middel van het indienen van een verzoekschrift. In dit verzoekschrift worden de verzoeken van een partij toegelicht. Zodra dit verzoek is ingediend, kan de andere partij (de verweerder) hierop reageren. Dit kan ofwel door middel van het schrijven van een verweerschrift, ofwel door middel van het voeren van verweer op de zitting zelf. De verweerder in die procedure kan zelf ook (tegen)verzoeken indienen.

Nadat de rechtbank partijen mondeling heeft gesproken op de rechtbank, zal zij een zogeheten beschikking wijzen. In deze beschikking geeft de rechtbank een toelichting hoe hij tot een oordeel komt en zal de rechter uiteraard een beslissing nemen op de gedane verzoeken.

Als de verzoeken gaan over een minderjarig kind die de leeftijd heeft van 12 jaar of ouder, dan kan de rechter de minderjarige uitnodigen voor een gesprek. Door middel van een kindvriendelijk gesprek gaat de rechter met de minderjarige praten. Het is belangrijk voor ouders om te weten dat een kind van 12 jaar of ouder niet zelf beslist, maar hij/zij wel een stem heeft in deze en daarom wordt gehoord.

Over het algemeen krijgt een minderjarige na de beslissing van de rechtbank geen toelichting waarom de rechtbank bepaalde verzoeken wel of niet heeft toegewezen. De toelichting staat namelijk in de beschikking, maar die is voor ouders zelf. Opmerkelijk is dat de rechter van de rechtbank Overijssel recent (uitspraak 30 juni 2021) de minderjarige wel een brief heeft gestuurd.

Opmerkelijk brief aan minderjarig kind

De minderjarige is een kind van gescheiden ouders. Deze ouders oefenen samen het gezag uit over de minderjarige. Door de moeder is een verzoek ingediend bij de rechtbank, waarbij zij de rechtbank vraagt om alleen het gezag over de minderjarige uit te oefenen. Dit is dus een verzoek tot beëindiging van het gezag van vader. Het minderjarige kind heeft de rechter laten weten dat hij/zij ook wil dat alleen de moeder het gezag uitoefent. De rechter zegt over het minderjarige kind het volgende:

De rechtbank heeft op 31 mei jl. met [minderjarige] gesproken. Wat deze situatie en de berichten van haar vader met [minderjarige] doen, is zichtbaar geworden tijdens dit gesprek. De rechtbank heeft een zeer emotionele [minderjarige] gezien, die aan de ene kant uit bescherming voor haarzelf heel stellig kan zijn over wat zij wil, maar aan de andere kant ook uitgeput is geraakt door alle strijd terwijl ze eigenlijk zoveel van haar vader houdt. Ze weet niet meer wat te doen en heeft al enige tijd geleden besloten voor zichzelf te kiezen. Die ruimte om zichzelf te mogen zijn, voelt ze bij haar moeder thuis. De rechtbank is ontzettend geschrokken van hoe [minderjarige] worstelt en hoe emotioneel dit voor haar is. Verwensingen met een (be)dreigend karakter zijn in zijn algemeenheid absoluut verwerpelijk, maar zeker in de verhouding tussen vader en dochter. Dat [minderjarige] ondanks alles kan relativeren en op termijn misschien toch wel weer contact met haar vader wil omdat zij samen ook veel leuke dingen hebben meegemaakt, is bewonderenswaardig voor een meisje van deze leeftijd. Dat daarnaast de situatie waarin zij al geruime tijd zit voor [minderjarige] aanleiding is geweest om uiteindelijk via een brief aan de rechter haar wens voor te leggen om het gezamenlijk gezag te wijzigen, is veelzeggend en valt ook te begrijpen.

De rechtbank wijst het verzoek van moeder toe, maar wat zij daarbij doet is uitzonderlijk. De rechter heeft de minderjarige in een afzonderlijke brief uitgelegd waarom de rechtbank deze beslissing heeft genomen.

Beste [minderjarige] ,

Jij hebt in je brief gevraagd of je moeder alleen met het gezag kan worden belast. Een aantal maanden later heeft je moeder hetzelfde verzoek gedaan en daarover heb je op 31 mei 2021 ook met mij gesproken. Dat gesprek heeft veel indruk op mij gemaakt. Jij hebt veel meegemaakt (waarop ik nu niet verder zal ingaan) en als gevolg daarvan zit je nu helemaal klem tussen je ouders. Ondanks dit alles gaat het op school goed, ga je over naar het vierde jaar en is het de bedoeling dat je daarna naar het ROC gaat, zo hoorde ik van je moeder. Dat vind ik ontzettend knap van je.

Ik stuur je deze brief om je te laten weten dat ik het verzoek van je moeder om alleen met het gezag te worden belast heb toegewezen. Daarmee is ook voldaan aan jouw wens. Ik zal daarom niet meer afzonderlijk en inhoudelijk beslissen op jouw wens. Ik hoop oprecht dat je veel steun gaat ondervinden van de jeugdbeschermers die aan het werk zullen gaan, dat je baat zult hebben bij hun ondersteuning en de hulpverlening die op dit moment al is ingezet maar misschien ook nog ingezet gaat worden. Ik hoop ook dat er in de toekomst weer mogelijkheden zullen zijn voor positief en fijn contact met je vader, zoals je dat in het verleden ook met hem gehad hebt en zoals je hoopt dat weer met hem te hebben. Aan de jeugdbeschermers heb ik de opdracht gegeven om deze mogelijkheden te onderzoeken en die met jou te gaan bekijken. Voor nu wil ik je voor de komende tijd veel succes wensen: met het laatste schooljaar, met het werken aan de onrust en onzekerheid in jezelf en met de hulpverlening om wat er allemaal in jou omgaat een plek te geven.

De brief is gedeeld door rechter Joyce Lie (Judge Joyce) op LinkedIn. Er volgen tal van positieve berichten aan de rechter: ‘Medemenselijkheid voorop’, ‘Knap staaltje inbeelding van de rechter in kwestie. Het moet kinderen inderdaad niet nog moeilijker worden gemaakt in dit soort pijnlijke zaken’, ‘Alle lof voor deze rechter die het kind echt ziet en dat ook kenbaar maakt. Erg ontroerend!’, ‘Schitterend!’, ‘Heel mooi. Dat komt binnen.’.

Mijn complimenten aan deze rechter!

U kunt bij mij terecht voor familierechtmediation en (jeugd)strafrecht. Neem contact met mij op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06 – 2935 8067 (telefonisch of via WhatsApp).